حمیدجعفری

بنیانگذار / مدیرعامل

سعید عزیزی

موسس
توسعه

رها جمالی

بنیانگذار / مدیرعامل
تیم پشتیبانی

رباب اسدی

احد اسدی

سحر موسوی

شرکت ما

fa_IRPersian